Liittymishinnasto

LEHTIMÄEN SÄHKÖ OY          

LIITTYMISMAKSUHINNASTO 1.5.2011

Yleistä

Sähköliittymän toimitusraja maakaapelirakentamisessa on tontin rajan läheisyydessä sijaitseva jakokaappi. Liittymiskohta on liittyjän ja Lehtimäen Sähkö Oy:n sähkölaitteistojen välinen omistusraja. Ilmajohtoliittymissä liittymiskohta on pylväässä ilmajohdon liittimissä tontin rajan läheisyydessä tai tontilla. Liittymän rakentamisessa noudatetaan yleisiä voimassaolevia liittymisehtoja. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohtoa liittämiskohdasta eikä se sisällä mittauskeskusta. Nämä asiakas voi hankkia itse haluamaltaan urakoitsijalta ja niiden rakennustyö tarvikkeineen on arvonlisäverollista. Liittymismaksu ei sisällä mittauslaitteita.

Liittymismaksu on arvonlisäverotonta ja liittymät ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

Lehtimäen Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua.

Vyöhyke 1

 1. Liittymät asemakaava-alueella, ei rantakaavat
 2. Liittymä sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, mutta on alle 600 m etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymän pääsulakkeen koko on enintään 35 A
 3. Vyöhykehintaa ei sovelleta, jos liittymä sijaitsee alueella, jossa on voimassa aluehinnoittelu ja /tai jälkiliittyjälauseke

Liittymishinnasto, vyöhyke 1.

Pääsulake/ALiittymismaksu, euroa alv 0%
3×252000
3×352600
3×634500
3×1007000
yli 10072€/A

3-vaiheistus

3×25 A

540

Aluehinnoittelu

 • Vyöhykkeen 1 ulkopuolella liittymismaksun suuruus määräytyy aluehintana
 •  Aluehinta muodostuu jakamalla hinnoittelun kohteena olevalle rajatulle alueelle arvioitujen liittymien rakennuskustannukset sekä olemassa olevasta keskijänniteverkosta varatusta kapasiteetista aiheutuneet laskennalliset kustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Potentiaalisilla liittyjillä tarkoitetaan alueen kaavoitettuja tontteja ja alueella olemassa olevia kiinteistöjä, joiden voidaan olettaa liittyvän sähköverkkoon kymmenen (10) vuoden kuluessa. Poikkeuslupakohteet otetaan huomioon potentiaalisia liittyjiä määriteltäessä
 • Sähköverkon rakentamiskustannukset määritellään keskimääräisten yksikköhintojen mukaan (SENER verkostotöiden kustannusluettelo)
 • Rakennuskynnyksellä tarkoitetaan todellisten liittyjien määrää verrattuna potentiaalisten liittyjien määrään, jolla alueen rakennustyöt voidaan aloittaa. Rakennuskynnys on aluehinnoittelussa 60 %
 • Mikäli alueelta ei löydy rakennuskynnyksen ylittävää lukumäärää halukkaita liittyjiä, tarjotaan halukkuutensa ilmoittaneille liittyjille mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla liittymismaksulla. Tällöin korotetun liittymismaksun suuruus määritetään siten, että alueen rakennuskynnystä vastaava prosentuaalinen osuus sähköistämiskuluista jaetaan liittymishalukkuutensa ilmoittaneiden lukumäärällä. Käytettäessä korotettua liittymismaksua, on liittymissopimuksessa jälkiliittyjälauseke, mikä puretaan siinä vaiheessa, kun rakennuskynnys alueella täyttyy ja siirrytään aluehinnoitteluun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Pienjänniteteholiittymän hinnoittelu

 • Pienjänniteteholiittymä on liittymä, jonka hinnoittelu on tehopohjainen. Liittymisteho määritellään tarkistettujen sähkösuunnitelmien perusteella.
 • Hinnoittelun lähtökohtana on liittymän tapauskohtaiset rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä pienjänniteteholiittymille määritetty kapasiteettivarausmaksu.

Pienjänniteteholiittymä noudattaa muotoa

a + b * P

missä                  a  on liittämisestä aiheutuva rakennuskustannus (euroa)

b  on kapasiteettivarausmaksu (euroa/kVA)

P  on liittyjän liittymisteho (kVA)

kapasiteettivarausmaksun suuruus on 80 €/kVA

Liittymän koon muuttaminen pienjänniteverkossa

 •  Liittymän kokoa suurennettaessa peritään lisäliittymismaksu, joka on hinnaston uutta ja olemassa olevaa liittymän sulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus
 • vyöhykkeen 1 ulkopuolisissa tapauksissa peritään tapauskohtainen liittymismaksu
 • Jos liittymän haltija haluaa pienentää sähköliittymänsä kokoa, ei pienennystä vastaavaa liittymismaksujen erotusta palauteta liittyjälle
 •  Pienjänniteteholiittymän tehonlisäyksen hinnoittelu perustuu uuden ja vanhan tehon väliseen erotukseen sekä pienjänniteteholiittymille määritettyyn kapasiteettivarausmaksuun, mikä yhtälömuodossa esitetään seuraavasti

a + b *(Puusi – Pvanha),               jossa b on 80 €/kV